• صفحه اصلی
 • مفاخر روحانیت استان
 • شیوه نگارشی مقالات
 • اهداف جشنواره علامه بلادی
 • درباره ما
 • ارتباط با ما
 • English
 • العربی
 • RSS
 • کد خبر : 42تاریخ ثبت : 1393/1/31 16:02:08

  علوم قرآنی و حدیث

    

  موضوعات فراخوان این جشنواره در حوزه مطالعات قرآن وحدیث در دو بخش قابل ارائه است:

  بخش اول :مطالعات قرآنی

   

  1.قرآن شناخت :

  وحی

  نزول قرآن

  اسباب نزول

  مکی ومدنی

  قرائات

  نسخ

  محکم ومتشابه

  اعجاز قرآن (اعجاز ادبی ،تشریعی ،علمی و...)

  تحریف ناپذیری قرآن

  حروف مقطعه

  واژگان دخیل

  مفردات قرآن

  مبانی فهم وتفسیر قرآن

  تفسیر به رأی

  قواعدفهم وتفسیرقرآن

  روشها ومکاتب تفسیری (روش تفسیر قرآن به قرآن ،روایی ،عقلی و اجتهادی )

  تفسیرعلمی

  تفسیر کلامی ، ادبی و...

  تاریخ تفسیر  (تفسیر در دوران پیامبر تا دوران معاصر)

  2.معارف قرآن :

  معارف عقیدتی در قرآن (خداشناسی ،نبوت ،امامت ، معاد ،قضا وقدر ،جبر واختیار فرشتگان ، جن و....)

  دنیا وآخرت در قرآن

  ایمان وکفر درقرآن

  انسان در قرآن

  فطرت در قرآن

  3. قرآن وعلوم

  اقتصاد در قرآن

  سیاست (شامل بحثهای حکومت، رهبری ،جمهوریت و...)

  علوم اجتماعی (جامعه درقرآن ،سنتهای اجتماعی و...)

  بهداشت روان

  اخلاق

  فقه وحقوق

  مدیریت

  پزشکی

  علوم تربیتی

  نجوم

  زیست شناسی

  و...

  4.تفسیر(تفسیر ترتیبی یا تفسیر یک آیه خاص)

  آیه تطهیر

  آیه ولایت

  آیه اکمال

  و.....

  تفسیر یک سوره خاص

  تفسیر چند سوره یا تفسیر کامل قرآن

  بخش دوم : حدیث شناسی:(حدیث ، رجال درایه)

  مبانی فهم حدیث

  روشهای فهم حدیث

  قواعد فهم حدیث

  اقسام حدیث

  وثاقت راویان

  اصحاب اجماع

  طبقات راویان

  تاریخ حدیث ( عصرپیامبر،ائمه ،تا دوران معاصر)

  جعل در حدیث واقسام آن

  اسراییلیات

  بررسی منابع حدیثی و تراث شیعه

  اخبار مرتبط
  کلمات کلیدی
  ثبت دیدگاه